صفحه شخصی میزبان , قادر

میانگین امتیاز

قادر میرزائی هستم ساکن تالش، رشته تحصیلی حقوق جزا و جرم شناسی، با توجه به علاقه به فعالیت در زمینه گردشگری و آشنایی با فرهنگ های مختلف سرزمینم و خدمت رسانی به مهمانان ورودی به استان گیلان و شهر جنگل و دریا، تالش زیبا از سال 87 با گرفتن مجوز سومین دفتر گردشگری "خانه مسافر" استان گیلان و اولین در غرب گیلان با شناسایی و ساماندهی ویلاهای اجاره ای و ارائه کاتولوگ های گردشگری برای معرفی مناطق دیدنی شهرم و قابل دسترس برای خانواده ها، در خدمت مهمانان عزیز میباشم.

قیمت پایه : 490,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
3 تخت
8 مهمان
قیمت پایه : 145,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
1اتاق
0 تخت
6 مهمان
قیمت پایه : 140,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
4 تخت
10 مهمان
قیمت پایه : 145,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
5 تخت
9 مهمان
قیمت پایه : 145,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
4 تخت
9 مهمان
قیمت پایه : 120,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
2 تخت
8 مهمان
قیمت پایه : 180,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
6 تخت
10 مهمان
قیمت پایه : 120,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
4 تخت
9 مهمان
قیمت پایه : 210,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
1اتاق
2 تخت
4 مهمان
قیمت پایه : 140,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
0اتاق
2 تخت
3 مهمان
قیمت پایه : 195,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
1اتاق
0 تخت
8 مهمان
قیمت پایه : 245,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
0 تخت
8 مهمان
قیمت پایه : 180,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
3 تخت
10 مهمان
قیمت پایه : 195,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
3 تخت
9 مهمان
قیمت پایه : 175,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
2 تخت
10 مهمان
قیمت پایه : 160,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
0 تخت
10 مهمان
قیمت پایه : 187,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
3اتاق
7 تخت
10 مهمان
قیمت پایه : 135,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
4 تخت
9 مهمان
قیمت پایه : 197,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
1اتاق
1 تخت
9 مهمان
قیمت پایه : 195,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
4 تخت
8 مهمان
قیمت پایه : 185,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
1اتاق
1 تخت
8 مهمان
قیمت پایه : 195,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
1 تخت
9 مهمان
قیمت پایه : 157,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
1اتاق
2 تخت
8 مهمان
قیمت پایه : 80,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
3اتاق
2 تخت
6 مهمان
قیمت پایه : 185,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
1 تخت
8 مهمان
قیمت پایه : 280,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
3 تخت
5 مهمان
قیمت پایه : 197,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
4 تخت
7 مهمان
قیمت پایه : 197,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
1اتاق
2 تخت
10 مهمان
قیمت پایه : 280,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
1اتاق
0 تخت
9 مهمان
قیمت پایه : 225,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
1اتاق
0 تخت
8 مهمان
قیمت پایه : 195,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
1اتاق
0 تخت
10 مهمان
قیمت پایه : 430,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
5 تخت
5 مهمان
قیمت پایه : 185,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
1 تخت
8 مهمان
قیمت پایه : 177,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
1اتاق
0 تخت
8 مهمان
قیمت پایه : 120,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
4 تخت
8 مهمان
قیمت پایه : 195,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
4 تخت
8 مهمان
قیمت پایه : 195,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
1اتاق
2 تخت
8 مهمان
قیمت پایه : 187,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
1 تخت
9 مهمان
قیمت پایه : 87,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
1اتاق
0 تخت
8 مهمان
قیمت پایه : 185,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
3 تخت
10 مهمان
قیمت پایه : 385,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
4 تخت
6 مهمان
قیمت پایه : 295,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
4 تخت
8 مهمان
قیمت پایه : 335,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
4 تخت
10 مهمان
قیمت پایه : 267,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
4 تخت
8 مهمان
قیمت پایه : 445,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
5 تخت
8 مهمان
قیمت پایه : 285,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
4 تخت
8 مهمان
قیمت پایه : 355,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
4 تخت
6 مهمان
قیمت پایه : 285,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
2 تخت
10 مهمان
قیمت پایه : 220,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
2 تخت
9 مهمان
قیمت پایه : 285,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
3 تخت
7 مهمان
قیمت پایه : 285,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
4 تخت
10 مهمان
قیمت پایه : 285,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
4 تخت
12 مهمان
قیمت پایه : 285,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
2 تخت
12 مهمان
قیمت پایه : 285,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
2 تخت
12 مهمان
قیمت پایه : 277,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
1اتاق
2 تخت
8 مهمان
قیمت پایه : 287,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
4 تخت
10 مهمان
قیمت پایه : 480,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
4 تخت
6 مهمان
قیمت پایه : 287,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
4 تخت
10 مهمان
قیمت پایه : 337,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
1اتاق
2 تخت
5 مهمان
قیمت پایه : 387,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
4 تخت
8 مهمان
قیمت پایه : 137,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
2 تخت
10 مهمان
قیمت پایه : 127,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
2 تخت
10 مهمان
قیمت پایه : 287,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
1اتاق
0 تخت
8 مهمان
قیمت پایه : 187,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
1اتاق
0 تخت
8 مهمان
قیمت پایه : 187,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
0 تخت
9 مهمان
قیمت پایه : 387,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
1اتاق
2 تخت
4 مهمان
قیمت پایه : 177,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
1اتاق
0 تخت
9 مهمان
قیمت پایه : 287,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
2 تخت
8 مهمان
قیمت پایه : 227,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
2 تخت
13 مهمان
قیمت پایه : 187,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
1اتاق
2 تخت
9 مهمان
قیمت پایه : 137,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
1اتاق
0 تخت
8 مهمان
قیمت پایه : 137,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
3 تخت
8 مهمان
قیمت پایه : 197,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
0 تخت
10 مهمان
قیمت پایه : 177,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
0اتاق
0 تخت
6 مهمان
قیمت پایه : 187,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
0 تخت
8 مهمان
قیمت پایه : 187,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
1اتاق
0 تخت
9 مهمان
قیمت پایه : 187,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
0 تخت
9 مهمان
قیمت پایه : 187,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
0 تخت
8 مهمان
قیمت پایه : 177,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
3 تخت
9 مهمان
قیمت پایه : 137,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
1اتاق
2 تخت
8 مهمان
قیمت پایه : 187,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
1اتاق
0 تخت
10 مهمان
قیمت پایه : 287,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
4 تخت
8 مهمان
قیمت پایه : 287,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
4 تخت
9 مهمان
قیمت پایه : 287,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
4 تخت
10 مهمان
قیمت پایه : 350,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
3اتاق
0 تخت
15 مهمان
قیمت پایه : 287,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
1اتاق
2 تخت
7 مهمان
قیمت پایه : 150,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
1 تخت
8 مهمان
قیمت پایه : 150,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
2 تخت
8 مهمان
قیمت پایه : 150,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
3 تخت
8 مهمان
قیمت پایه : 180,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
2 تخت
8 مهمان
قیمت پایه : 170,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
3 تخت
10 مهمان
قیمت پایه : 170,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
2 تخت
12 مهمان
قیمت پایه : 165,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
2 تخت
10 مهمان
قیمت پایه : 145,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
1 تخت
8 مهمان
قیمت پایه : 160,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
1اتاق
2 تخت
9 مهمان
قیمت پایه : 210,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
1اتاق
2 تخت
7 مهمان
قیمت پایه : 170,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
2 تخت
7 مهمان
قیمت پایه : 100,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
0اتاق
0 تخت
7 مهمان
قیمت پایه : 200,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
1اتاق
2 تخت
7 مهمان
قیمت پایه : 165,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
2 تخت
10 مهمان
قیمت پایه : 155,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
1اتاق
0 تخت
9 مهمان
قیمت پایه : 195,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
0اتاق
0 تخت
6 مهمان
قیمت پایه : 220,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
2 تخت
14 مهمان
قیمت پایه : 160,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
1اتاق
0 تخت
9 مهمان
قیمت پایه : 190,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
2 تخت
9 مهمان
قیمت پایه : 167,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
1اتاق
2 تخت
9 مهمان
قیمت پایه : 330,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
1اتاق
0 تخت
9 مهمان
قیمت پایه : 800,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
4اتاق
7 تخت
12 مهمان
قیمت پایه : 450,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
4 تخت
10 مهمان
قیمت پایه : 380,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
3اتاق
8 تخت
12 مهمان
قیمت پایه : 350,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
1اتاق
2 تخت
8 مهمان
قیمت پایه : 350,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
4 تخت
12 مهمان
قیمت پایه : 350,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
4اتاق
7 تخت
12 مهمان
قیمت پایه : 240,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
5 تخت
12 مهمان