صفحه شخصی میزبان , میلاد

میانگین امتیاز
میزبان تایید شده از سمت موسم

تحصیلات کارشناسی مدیریت دارای مجوز رسمی از اداره اماکن و میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری استان مازندران مدیریت مرکز رزرواسیون ساحل با بیش از 13 سال تجربه کاری

قیمت پایه : 1,300,000 تومان
میزبان : میلاد
رامسر
3اتاق
6 تخت
9 مهمان
قیمت پایه : 1,700,000 تومان
میزبان : میلاد
رامسر
4اتاق
8 تخت
12 مهمان
قیمت پایه : 1,100,000 تومان
میزبان : میلاد
رامسر
3اتاق
6 تخت
10 مهمان
قیمت پایه : 900,000 تومان
میزبان : میلاد
رامسر
2اتاق
4 تخت
8 مهمان
قیمت پایه : 1,400,000 تومان
میزبان : میلاد
رامسر
6اتاق
12 تخت
15 مهمان
قیمت پایه : 800,000 تومان
میزبان : میلاد
رامسر
2اتاق
4 تخت
6 مهمان
قیمت پایه : 800,000 تومان
میزبان : میلاد
رامسر
2اتاق
4 تخت
8 مهمان
قیمت پایه : 800,000 تومان
میزبان : میلاد
رامسر
3اتاق
6 تخت
12 مهمان
قیمت پایه : 1,200,000 تومان
میزبان : میلاد
رامسر
4اتاق
8 تخت
12 مهمان
قیمت پایه : 700,000 تومان
میزبان : میلاد
رامسر
3اتاق
6 تخت
8 مهمان
قیمت پایه : 600,000 تومان
میزبان : میلاد
رامسر
1اتاق
2 تخت
4 مهمان
قیمت پایه : 900,000 تومان
میزبان : میلاد
رامسر
3اتاق
6 تخت
8 مهمان
قیمت پایه : 800,000 تومان
میزبان : میلاد
رامسر
3اتاق
6 تخت
8 مهمان
قیمت پایه : 1,200,000 تومان
میزبان : میلاد
رامسر
3اتاق
6 تخت
8 مهمان
قیمت پایه : 650,000 تومان
میزبان : میلاد
رامسر
2اتاق
4 تخت
8 مهمان
قیمت پایه : 1,200,000 تومان
میزبان : میلاد
رامسر
4اتاق
8 تخت
10 مهمان
قیمت پایه : 400,000 تومان
میزبان : میلاد
رامسر
3اتاق
6 تخت
12 مهمان
قیمت پایه : 1,200,000 تومان
میزبان : میلاد
تنکابن
4اتاق
8 تخت
12 مهمان
قیمت پایه : 1,500,000 تومان
میزبان : میلاد
رامسر
4اتاق
8 تخت
12 مهمان
قیمت پایه : 1,000,000 تومان
میزبان : میلاد
رامسر
4اتاق
8 تخت
14 مهمان
قیمت پایه : 1,300,000 تومان
میزبان : میلاد
رامسر
3اتاق
6 تخت
12 مهمان
قیمت پایه : 1,500,000 تومان
میزبان : میلاد
رامسر
3اتاق
6 تخت
12 مهمان
قیمت پایه : 800,000 تومان
میزبان : میلاد
تنکابن
2اتاق
4 تخت
12 مهمان
قیمت پایه : 600,000 تومان
میزبان : میلاد
رامسر
4اتاق
8 تخت
8 مهمان
قیمت پایه : 350,000 تومان
میزبان : میلاد
رامسر
2اتاق
3 تخت
8 مهمان
قیمت پایه : 400,000 تومان
میزبان : میلاد
رامسر
2اتاق
4 تخت
8 مهمان
قیمت پایه : 350,000 تومان
میزبان : میلاد
رامسر
2اتاق
3 تخت
6 مهمان
قیمت پایه : 1,500,000 تومان
میزبان : میلاد
رامسر
3اتاق
6 تخت
10 مهمان