قوانين مسافرين


1- مسافر در قبال صحت اطلاعات شامل تصویر کارت ملی، شناسنامه و هر اطلاعاتی که در اختیار موسم قرار داده و یا خود در سایت موسم به اشتراک میگذارد مسئول میباشد.
2- مسافر بدین وسیله متعهد میگردد در زمان اقامت مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران و عرف جامعه عمل نماید.
3- مسافر میبایست مدارک شناسایی مانند شناسنامه را همراه داشته باشد و به میزبان جهت بررسی تحویل دهد.
4- مسافرین صرفا بعد از احراز هویت و مشخص شدن ارتباط با سایر همراهان پذیرش خواهند شد.
5- در صورت عدم احراز هویت و یا محرز نشدن ارتباط همراهان میزبان مسافرین را پذیرش نخواهد کرد و وجه رزرو مطابق قوانین کنسلی کسر خواهد شد.
6- در تمامی اختلاف ها بین میزبان و مسافر ، تصمیم نهایی با پشتیبانی موسم خواهد بود.
7- مسافر میبایست طبق زمان ورود تعیین شده به ملک مراجعه کند و در صورت مراجعه زودتر میزبان تعهدی برای در اختیار دادن ملک ندارد.