قوانین لغو رزرو


موسم به میزبانان اجازه می دهد تا از میان سه حالت لغو رزرو (انعطاف پذیر، متعادل و سختگیرانه) یکی را برای اقامتگاه خود انتخاب نمایند. و دو طرف ملزم به رعایت موارد بدین شرح خواهند بود.

درتمامی حالت های لغو رزرو موارد ذیل برقرارخواهند بود:

  • کمیسیون موسم (مسافر و میزبان) بازگردانده نخواهد شد.
  • در صورت لغو رزرو توسط مسافر موسم 10 درصد کمیسیون ثابت خود را از مبلغ کل رزرو کسر کرده و 90 درصد مبلغ مطابق با سیاست لغو تعیین شده به حساب طرفین واریز خواهد شد.
  • موسم در صورت اختلاف بین میزبان و مسافر رای نهایی را صادر خواهد کرد.
  • برای رزرو های بیش از 30 شب سیاست لغو مجزایی بصورت خودکار با عنوان "سیاست لغو رزروهای بلند مدت" اعمال میگردد.
  • در ایام پیک، ایام عید نوروز (از تاریخ 25 اسفند الی 15 فروردین) و تعطیلات شرایط کنسلی برای تمام حالت ها مانند حالت سختگیرانه خواهد بود.

سهلگیرانه (بازگشت کامل وجه قبل از 24 ساعت)

برای بازگشت کامل اجاره بها میبایست تا 24 ساعت قبل از زمان ورود کنسل (لغو) شود، بعنوان مثال یک رزرو با زمان ورود ساعت 14 روز دوشنبه میبایست قبل از ساعت 14 روز یکشنبه لغو شود تا اجاره بها بطور کامل بازگردانده شود.

درصورتی که کمتر از 24 ساعت قبل از زمان ورود کنسل شود، اجاره بها یک شب کسر و مابقی اجاره بها به مسافر بازگردانده میشود.(درمواردی که رزرو تنها یک شب است و کنسلی کمتر از 24 ساعت قبل از زمان ورود انجام شود، هیچ مبلغی به مسافر بازگردانده نمیشود.)


 پس از زمان ورود ، در صورتی که مسافر بخواهد زودتر واحد را تحویل دهد یا رزرو خود را لغو کند.اجاره بها بعد از کسر اجاره 24 ساعت بعد از ثبت و اعلام این درخواست به مسافربازگردانده میشود. ( بعنوان مثال ورود مسافر روز شنبه بوده و خروج مسافر روز چهارشنبه، در صورتی که مسافر بخواهد روز یکشنبه خارج شود اگر درخواست خود را قبل از ساعت 12 ظهر روز یکشنبه اعلام کند و اقدام به تخلیه نماید اجاره بهای روزهای شنبه و یکشنبه کسر خواهد شد و مابقی اجاره بها به مسافر بازگردانده خواهد شد.اگر درخواست خود را بعد از ساعت 12 ظهر روز یکشنبه اعلام کند و اقدام به تخلیه نماید اجاره بهای روزهای شنبه ، یکشنبه و دوشنبه کسر و مابقی اجاره بها به مسافر بازگردانده خواهد شد.)

میانه

برای بازگشت کامل اجاره بها میبایست تا 5 روزقبل از زمان ورود کنسل (لغو) شود، بعنوان مثال یک رزرو با زمان ورود ساعت 14 روز 13 آذر میبایست قبل از ساعت 14 روز 8 آذر لغو شود تا اجاره بها بطور کامل بازگردانده شود.

درصورتی که کمتر از 5 روز از زمان ورود کنسل شود، اجاره بها یک شب کسر و 70 درصد اجاره بهای شب های باقیمانده به مسافر بازگردانده میشود.
 پس از زمان ورود ، در صورتی که مسافر بخواهد زودتر واحد را تحویل دهد یا رزرو خود را لغو کند. 70 درصد اجاره بهای شب های باقیمانده، بعد از کسراجاره 24 ساعت بعد از ثبت و اعلام این درخواست به مسافر بازگردانده میشود.(بعنوان مثال ورود مسافر روز شنبه بوده و خروج مسافر روز چهار شنبه، در صورتی که مسافربخواهد روز یکشنبه خارج شود اگر درخواست خود را قبل از ساعت 12 ظهر روز یکشنبه اعلام کند و اقدام به تخلیه نماید اجاره بهای روزهای شنبه و یکشنبه کسر خواهد شد و 70 درصد مابقی اجاره بها به مسافر بازگردانده خواهد شد.اگر درخواست خود را بعد از ساعت 12 ظهر روز یکشنبه اعلام کند و اقدام به تخلیه نماید اجاره بهای روزهای شنبه ، یکشنبه و دوشنبه کسر و 70 درصد مابقی اجاره بها به مسافر بازگردانده خواهد شد.)

سختگیرانه

برای بازگشت 50 درصداجاره بها میبایست تا 7 روز قبل از زمان ورود کنسل (لغو) شود، بعنوان مثال یک رزرو با زمان ورود ساعت 14 روز 13 آذرمیبایست قبل از ساعت 14 روز 6 آذرلغو شود تا 50 درصداجاره بها به مسافر بازگردانده شود.

درصورتی که کمتر از 7 روز از زمان ورود کنسل شود، هیچ مبلغی به مسافر بازگردانده نخواهد شد.

درصورتی که مسافر بعد از ورود تصمیم به خروج زودتر از موعد بگیرد هیچ مبلغی به مسافربازگردانده نمیشود.

رزروهای بلند مدت

دررزورهای بیش از 30 شب در صورت لغو کل مبلغ اجاره 30 شب کسر و مابقی اجاره بها به مسافر بازگردانده میشود.
نسخه: 1.2